ایران، استان فارس، شهرستان سروستان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوک ب، قطعه 8

baztabrah@yahoo.com

English

baztabrah@yahoo.com

تلفن تماس

7331-2 3784 71- 98+

گلاسبید ویژه در رنگ های خاص ترافیکی کاربرد دارد

ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم. این شرکت کلیه دستگاه های تولید پودر شیشه، دانه بندی پودر شیشه، سرندهای ارتعاشی،ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم. این شرکت کلیه دستگاه های تولید پودر شیشه، دانه بندی پودر شیشه، سرندهای ارتعاشی،ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم. این شرکت کلیه دستگاه های تولید پودر شیشه، دانه بندی پودر شیشه، سرندهای ارتعاشی،ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم. این شرکت کلیه دستگاه های تولید پودر شیشه، دانه بندی پودر شیشه، سرندهای ارتعاشی،ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم. این شرکت کلیه دستگاه های تولید پودر شیشه، دانه بندی پودر شیشه، سرندهای ارتعاشی،ما قادر هستیم در هر نقطه از دنیا نسبت به ساخت و راه اندازی کارخانه تولید گلاسبید با آخرین تکنولوژی و بهترین کیفیت اقدام نماییم.

Top